THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Giải thưởng nhận được trong năm 2019

Giải Aces

Công ty xanh hàng đầu ACES ở châu Á

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á (ACES) công nhận các công ty và cá nhân thành công ở Châu Á trên hai lĩnh vực chính: lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Giải thưởng này là một sự tôn vinh cho các chiến dịch quan trọng được thực hiện để bảo vệ môi trường của chúng ta và thể hiện lòng nhân ái đối với cộng đồng của chúng ta.

 

Giải thưởng Hiệp định Bao bì Singapore (SPA)

Trong tháng Bảy năm 2019, chúng tôi đã được SPA ghi nhận vì những nỗ lực của chúng tôi trong việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải bao bì. Chúng tôi đã giành được Giải thưởng ghi nhận thành công của chúng tôi trong việc giảm số lượng vật liệu được sử dụng để đóng gói vận chuyển.

Giải thưởng SPA