Báo cáo ESG của chúng tôi

BÁO CÁO ESG

  1. Báo cáo ESG Sự cố 7 (Định dạng PDF) - Tải về
  2. ESG Reprot sự cố 7 (Định dạng ePUB) - Tải về

Để đọc báo cáo ESG của chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng tham khảo báo cáo đó trên Trang web ESG.